zox.gr / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / Eurobank: Βήμα εξόδου από τη στασιμότητα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eurobank: Βήμα εξόδου από τη στασιμότητα

Όπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, ο ρυθμός μεταβολής της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα παρουσίασε επιβράδυνση το 4ο τρίμηνο 2018.

Όπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, ο ρυθμός μεταβολής της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα παρουσίασε επιβράδυνση το 4ο τρίμηνο 2018.

Αναλυτικά, ο τριμηνιαίος πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης (δηλαδή η μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2018), έπειτα από 9 συνεχή τρίμηνα με θετικό πρόσημο, διαμορφώθηκε στο -0,1% από 1,0% το 3ο τρίμηνο 2018. Επιπρόσθετα, ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης (δηλαδή η μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2017) μειώθηκε στο 1,6% από 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Για το σύνολο του έτους 2018, το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελλάδος ανήλθε στα €184,7 από €180,2 δισ. το 2017 (αύξηση €4,5 δισ. ή 2,5% από €3,7 δισ. ή 2,1% το προηγούμενο έτος).

Τα μερίδια των επί μέρους συνιστωσών του ΑΕΠ – προσέγγιση δαπάνης – διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: ιδιωτική κατανάλωση 68,0% (53,8% στην Ευρωζώνη), δημόσια κατανάλωση 19,1% (20,3% στην Ευρωζώνη), επένδυση παγίων 11,1% (20,9% στην Ευρωζώνη), εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 36,1% (47,8% στην Ευρωζώνη) και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 36,4% (43,4% στην Ευρωζώνη). Σε πραγματικούς όρους, δηλαδή αν βγάλουμε από την εξίσωση την επίδραση του πληθωρισμού, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε στο 1,9% το 2018 από 1,5% το 2017.

Η Eurobank σημειώνει ότι για 2η συνεχή χρονιά, η επίσημη εκτίμηση του Τομέα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank Research) για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, ήταν σχεδόν ίση με τον πραγματοποιηθέντα ρυθμό (2017: 1,6% vs 1,5% και 2018: 1,8% vs 1,9%). Αυτή ήταν η πρώτη φορά από το 2007, που το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα ενισχύθηκε σε ετήσια βάση για 2η συνεχή χρονιά και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Το εν λόγω ποιοτικό αποτέλεσμα δύναται να θεωρηθεί ως ένα ακόμα βήμα εξόδου της ελληνικής οικονομίας από τη στασιμότητα των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, η πραγματική μεγέθυνση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κατά 1,9% το 2018 – όπως αυτή διαμορφώνεται από την 1η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ – αποδεικνύεται μικρότερη από τον επίσημο στόχο του 2,1% (Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2019, Νοέμβριος 2018), πόσο μάλλον σε σχέση με τον στόχο του 2,5% που είχε τεθεί το 2017 (Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2018, Νοέμβριος 2017). Συνεπώς, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, η μακροοικονομική επίδοση της Ελλάδος το 2018 είναι πολύ πιθανόν να χαρακτηριστεί από υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων, υψηλότερη πτώση του ποσοστού ανεργίας από τον προβλεπόμενο ρυθμό και μικρότερη μεγέθυνση σε σύγκριση με τους επίσημους στόχους.

Ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28) παρουσίασε επιβράδυνση το 2018. Ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28) παρουσίασε επιβράδυνση το 2018. Μόλις σε 7 χώρες –συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος – σημειώθηκε επιτάχυνση της ανάπτυξης (βλέπε Σχήμα 1Β).

Τα στοιχεία είχαν ως ακολούθως: Μάλτα 6,6% (από 6,7% το 2017), Πολωνία 5,4% (4,8%), Ουγγαρία 4,9% (4,1%), Λετονία 4,8% (4,6%), Σλοβενία 4,5% (4,9%), Σλοβακία 4,1% (3,2%), Ρουμανία 4,1% (7,0%), Κύπρος 3,9% (4,5%), Εσθονία 3,9% (4,9%), Λιθουανία 3,4% (4,1%), Βουλγαρία 3,1% (3,8%), Τσεχία 3,0% (4,4%), Αυστρία 2,7% (2,6%), Κροατία 2,6% (2,9%), Ολλανδία 2,5% (2,9%), Ισπανία 2,5% (3,0%), Σουηδία 2,3% (2,1%), Πορτογαλία 2,1% (2,8%), ΕΕ-28 1,9% (2,4%), Ελλάδα 1,9% (1,5%), Ευρωζώνη 1,8% (2,4%), Γαλλία 1,5% (2,2%), Βέλγιο 1,4% (1,7%), Γερμανία 1,4% (2,2%), Ηνωμένο Βασίλειο 1,4% (1,8%), Δανία 1,2% (2,3%) και Ιταλία 0,9% (1,6%). Εξαγωγές και ιδιωτική κατανάλωση οι βασικοί πυλώνες της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2018.Υψηλή πτώση των επενδύσεων παγίων και αρνητική συνεισφορά από τη δημόσια κατανάλωση.

Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, ο εξωτερικός τομέας της ελληνικής οικονομίας είχε την υψηλότερη θετική συμβολή στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2018.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 8,7% από 6,8% το 2017 με τον τομέα των αγαθών (πετρελαιοειδή, τρόφιμα, βιομηχανικά και χημικά προϊόντα) να εμφανίζει ελαφρώς υψηλότερη συνεισφορά από εκείνον των υπηρεσιών (τουρισμός και μεταφορές). Η ιδιωτική κατανάλωση, στηριζόμενη κυρίως στην αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων λόγω ανόδου της απασχόλησης, παρέμεινε σε πορεία ήπιας ανάκαμψης, καταγράφοντας ετήσια μεταβολή της τάξης του 1,1% από 0,9% το 2017.

Παρά ταύτα, ο συνεχής αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών αποτελεί ένα ρίσκο για την περαιτέρω αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο μέλλον (σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, στο διάστημα από το 1 ο τρίμηνο 2018 μέχρι το 3 ο τρίμηνο 2018, η αρνητική αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών εμφανίζει αποκλιμάκωση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2017, από -€7,1 στα -€5,4 δις).

Τέλος, η μεταβολή των αποθεμάτων είχε θετική συνεισφορά στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης το 2018, κυρίως λόγω των υψηλών επιδράσεων βάσης του 2 ου εξαμήνου 2018 αλλά και της σχετικής συσσώρευσης που σημειώθηκε στην προαναφερθείσα περίοδο. Σε ότι αφορά τις συνιστώσες της δαπάνης που είχαν αρνητική συνεισφορά στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2018, τα στοιχεία είχαν ως ακολούθως: οι επενδύσεις παγίων αποτέλεσαν τον αρνητικό πρωταγωνιστή.